Palikti vandenyne online dating

Rated 3.85/5 based on 835 customer reviews

Atsižvelgiant į papildomą mokslinę analizę bei 2008 m. Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLSKTaikomas Reglamento (EB) Nr. Dėl šių priemonių Bendrija susitarė remdamasi Tarybos suteiktais derybiniais įgaliojimais, prisidedant metiniame posėdyje dalyvavusioms valstybėms narėms ir sektoriaus atstovams. Atlantinių menkių ištekliams Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje, Airijos jūroje bei į vakarus nuo Škotijos ir europinių paprastųjų jūrinių lydekų bei norveginių omarų ištekliams TJTT VIIIc ir IXa zonose pagal valdymo sistemą taikomi leidžiamų žvejybos pastangų lygiai turi būti patikslinti. Žvejai skatinami ieškoti būdų bei įrangos, sudarančius palankesnes sąlygas greitai ir saugiai paleisti visų šių rūšių žuvis, ir juos naudoti. 1006/2008 3 straipsnyje, netaikomas šiems Bendrijos laivams, kai jie vykdo žvejybos veiklą Šiaurės jūros Norvegijos vandenyse: 2. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalimi, viena valstybė narė perleidžia kvotą kitai valstybei narei (pasikeitimas) IV priedo I dalyje nustatytuose žvejybos rajonuose, kartu perleidžiami atitinkami žvejybos veiklos leidimai ir apie tai pranešama Komisijai. Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSKReglamento (EB) Nr. Didžiausias žvejybos veiklos leidimų, kuriuos gali turėti trečiosios valstybės vandenyse žvejojantys Bendrijos laivai, skaičius ir kitos susijusios sąlygos yra nustatyti IV priedo I dalyje. Tačiau neturi būti viršijamas bendras kiekvienam žvejybos rajonui skirtų žvejybos veiklos leidimų skaičius, nustatytas IV priedo I dalyje. Bendrijos laivai laikosi išsaugojimo ir kontrolės priemonių bei visų kitų nuostatų, taikomų toje zonoje, kurioje jie vykdo veiklą. y.: 18 straipsnis Sužvejotų žuvų ir priegaudos iškrovimo sąlygos Išteklių, kuriems nustatyti leidžiamo sužvejoti kiekio apribojimai, žuvų negalima laikyti laive arba iškrauti, jeigu tų žuvų nesužvejojo neišnaudotą kvotą turinčios trečiosios valstybės žvejybos laivai. 19 straipsnis Pereinamojo laikotarpio techninės ir kontrolės priemonės Trečiųjų valstybių žvejybos laivams taikomos III priede nustatytos pereinamojo laikotarpio techninės ir kontrolės priemonės. III SKYRIUS TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVAMS TAIKOMI LEIDŽIAMO SUŽVEJOTI ŽUVŲ KIEKIO APRIBOJIMAI IR SUSIJUSIOS SĄLYGOS 14 straipsnis Leidimas Su Venesuelos ar Norvegijos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams ir Farerų salose registruotiems žvejybos laivams leidžiama žvejoti Bendrijos vandenyse neviršijant I priede nustatyto leidžiamo sužvejoti žuvų kiekio ir laikantis Reglamento (EB) Nr.

13 straipsnis Pereinamojo laikotarpio techninės ir kontrolės priemonės Bendrijos laivams taikomos III priede nustatytos pereinamojo laikotarpio techninės ir kontrolės priemonės. Tačiau, kol bus priimtos nuolatinės priemonės, turėtų būti įgyvendinamos šią žvejybą tam tikromis sąlygomis leidžiančios pereinamojo laikotarpio priemonės. Atsižvelgiant į Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) rekomendaciją, nėra reikalinga uždaryti tam tikras atlantinių silkių nerštavietes, siekiant užtikrinti tos rūšies žuvų tausiąją žvejybą TJTT VIa zonoje. palikti galioti kai kurias minėto reglamento taisykles. neviršytų 65 % metinio žvejybos pastangų, kurias atitinkamos valstybės narės laivai naudojo 2003 m., išplaukdami į žvejybos reisus, kuriems turėjo leidimus žvejoti giliavandenių rūšių žuvis ir (arba) per kuriuos buvo žvejojamos Reglamento (EB) Nr. Siekiant prisidėti prie aštuonkojų išsaugojimo, ypač apsaugoti jų jauniklius, 2009 m. Atsižvelgiant į dalyko skubumą, būtina taikyti išimtį šešių savaičių laikotarpiui, nurodytam Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių, I antraštinės dalies 3 straipsnyje, I SKYRIUS TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS 1 straipsnis Dalykas Šiuo reglamentu nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios tų žvejybos galimybių naudojimo sąlygos 2009 metams. 2005/75/EB dėl Bendrijos prisijungimo prie Konvencijos dėl toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo vakarinėje ir centrinėje Ramiojo vandenyno dalyse ( II SKYRIUS BENDRIJOS LAIVAMS TAIKOMOS ŽVEJYBOS GALIMYBĖS IR SUSIJUSIOS SĄLYGOS 5 straipsnis Leidžiamo sužvejoti kiekio apribojimai ir jo paskirstymas 1. Bendrijos laivams šiuo reglamentu leidžiama žvejoti Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos ir Norvegijos žvejybos jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse ir žvejybos zonoje aplink Jano Majeno salą, neviršijant I priede nurodytų kvotų ribų ir laikantis 11, 20 ir 21 straipsniuose nustatytų sąlygų. Komisija nustato TJTT IIIa ir IV zonose bei TJTT IIa zonos EB vandenyse leidžiamo sužvejoti tobinių kiekio apribojimus pagal IID priedo 6 punkte nustatytas taisykles. Komisija nustato, kad TJTT V ir XIV zonų Grenlandijos vandenyse Bendrijai leidžiama sužvejoti 7,7 % paprastosioms stintenėms taikomo BLSK, kai tik bus nustatytas paprastosioms stintenėms skirtas BLSK. Atsižvelgdama į mokslinę informaciją, surinktą per pirmąjį 2009 m. Atsižvelgdama į mokslinę informaciją, surinktą per pirmąjį 2009 m. Patikslinus norveginių menkučių žvejybos apribojimus pagal 5 dalį, Reglamento (EB) Nr. 1 dalyje nurodytiems ištekliams ir toliau taikomos žvejybos pastangos ir susijusios sąlygos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 I ir II prieduose išvardytų giliavandenių rūšių žuvys, vidurkio. 15 straipsnis Žvejoti draudžiamos rūšys Trečiųjų valstybių žvejybos laivams visuose Bendrijos vandenyse draudžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti į kitą laivą ir iškrauti šių rūšių žuvis: 16 straipsnis Geografiniai apribojimai 1. Žvejybos laivams, plaukiojantiems su Norvegijos vėliava, Skagerako sąsiauryje leidžiama žvejoti už keturių jūrmylių nuo Danijos ir Švedijos bazinių linijų jūros link. Žvejybos laivams, plaukiojantiems su Venesuelos vėliava, leidžiama žvejoti tik tose 200 jūrmylių zonos dalyse, kurios yra į jūros pusę už 12 jūrmylių nuo Prancūzijos Gajanos departamento bazinių linijų. Žvejybos laivams, plaukiojantiems su Norvegijos vėliava arba registruotiems Farerų salose, leidžiama žvejoti tik tose 200 jūrmylių zonos dalyse, kurios yra į jūros pusę už 12 jūrmylių nuo valstybių narių bazinių linijų TJTT IV zonoje, Kategato sąsiauryje ir Atlanto vandenyne į šiaurę nuo 43°00' šiaurės platumos, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 17 straipsnis Plaukimas per Bendrijos vandenis Trečiosios valstybės žvejybos laivai, plaukiantys per Bendrijos vandenis, tinklus sukrauna laikydamiesi toliau nustatytų sąlygų, kad tų tinklų nebūtų galima lengvai naudoti, t. Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSKReglamento (EB) Nr.

Leave a Reply